TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 113/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư
Ngày ban hành: 15/12/2009
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 112/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xấy dựng công trình
Ngày ban hành: 14/12/2009
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 108/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao, hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh, hợp đồng xây dựng-chuyển giao
Ngày ban hành: 27/11/2009
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 105/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày ban hành: 11/11/2009
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 88/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu và tài sản khác gắn liền vời đất
Ngày ban hành: 19/10/2009
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 83/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 15/10/2009
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 79/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về quản lí chiếu sáng đô thị
Ngày ban hành: 28/09/2009
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 69/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Ngày ban hành: 13/08/2009
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 42/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về việc phân loại đô thị
Ngày ban hành: 07/05/2009
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 35/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 07/04/2009
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6   Next page