TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 1587/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành: 25/08/2010
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 778/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng quí 1 và quí 2 năm 2010
Ngày ban hành: 20/08/2010
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 729 /QĐ-HĐNTNN
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt danh sách Chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng năm 2010
Ngày ban hành: 13/07/2010
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 709 /QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 01/07/2010
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 567/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020
Ngày ban hành: 28/04/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 2494
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Ngày ban hành: 08/04/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 411/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009
Ngày ban hành: 31/03/2010
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 410/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng quí 4 và năm 2009
Ngày ban hành: 31/03/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 26/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 12/03/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 340/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch mặt cắt ngang các tuyến Tỉnh lộ, Huyện lộ và đường liên xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành: 09/03/2010
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7   Next page