TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 1511/QĐ-TTg
Tên văn bản: Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam
Ngày ban hành: 12/10/2012
Ngày có hiệu lực: 12/10/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 06/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng
Ngày ban hành: 10/10/2012
Ngày có hiệu lực: 25/11/2012
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 05/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
Ngày ban hành: 10/10/2012
Ngày có hiệu lực: 25/11/2012
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 72/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
Ngày ban hành: 24/09/2012
Ngày có hiệu lực: 10/11/2012
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 04/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
Ngày ban hành: 20/09/2012
Ngày có hiệu lực: 06/11/2012
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 68/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
Ngày ban hành: 12/09/2012
Ngày có hiệu lực: 01/11/2012
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 03/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/09/Công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.
Ngày ban hành: 05/09/2012
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 64/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Ngày ban hành: 04/09/2012
Ngày có hiệu lực: 20/10/2012
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 1713/UBND-XDCB
Tên văn bản: Quy định trồng cây xanh tại các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 21/08/2012
Ngày có hiệu lực: 21/08/2012
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 02/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Ngày ban hành: 12/06/2012
Ngày có hiệu lực: 01/08/2012
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37   Next page