TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 68/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
Ngày ban hành: 12/09/2012
Ngày có hiệu lực: 01/11/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 64/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Ngày ban hành: 04/09/2012
Ngày có hiệu lực: 20/10/2012
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 18/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quỹ bảo trì đường bộ
Ngày ban hành: 13/03/2012
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 122/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày ban hành: 27/12/2011
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 121/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành: 27/12/2011
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 70/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định mức lương tối thiếu với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình. cá nhân và cách cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành: 22/08/2011
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 734/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC
Ngày ban hành: 17/05/2011
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 29/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giái tác động môi trường, cam kết bảo vệ mối trường
Ngày ban hành: 18/04/2011
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 24/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi một số điều của nghị định số 108/209/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh- chuyển giao, hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinhodanh, hợp đồng xây dựng-chuyển giao
Ngày ban hành: 05/04/2011
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 22/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành: 04/04/2011
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9   Next page