TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 26/BXD-KTXD
Tên văn bản: V/v Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 09/01/2009
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 1831/2009/BXD
Tên văn bản: Chỉ số giá xây dựng Quí 2-2009
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 08/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 16/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định vụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 32 tháng 6 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở
Ngày có hiệu lực: 01/09/2010
Lượt xem
Trang Previous page   1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14