TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: Số 44/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định qui định chi tiết một số nội dung về qui hoạch xây dựng
Ngày ban hành: 06/05/2015
Ngày có hiệu lực: 30/06/2015
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: Số 32/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng - thay thế nghị định 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/03/2015
Ngày có hiệu lực: 20/05/2015
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: Số: 63/2014/NĐ-CP (Phan 3)
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: Số: 63/2014/NĐ-CP (Phan 2)
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: Số: 63/2014/NĐ-CP (Phan 1)
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: Số: 75/2014/TT-BTC
Tên văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình
Ngày ban hành: 12/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/08/2014
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 02/2014/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
Ngày ban hành: 12/02/2014
Ngày có hiệu lực: 02/04/2014
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 1356/QĐ-BXD
Tên văn bản: Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013
Ngày ban hành: 31/12/2013
Ngày có hiệu lực: 31/12/2013
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 121/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
Ngày ban hành: 10/10/2013
Ngày có hiệu lực: 30/11/2013
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 13/2013/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư 13/2013/TT-BXD quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Ngày ban hành: 15/08/2013
Ngày có hiệu lực: 30/09/2013
Lượt xem
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37   Next page