TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 38/2009/QH12
Tên văn bản: Luật xây dựng sửa đổi bổ sung
Ngày ban hành: 19/06/2009
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 30/2009/QH12
Tên văn bản: Luật quy hoạch đô thị
Ngày ban hành: 17/06/2009
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 81/2006/QH11
Tên văn bản: Luật cư trú
Ngày ban hành: 29/11/2006
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 63/2006/QH11
Tên văn bản: Luật kinh doanh bất động sản
Ngày ban hành: 29/06/2006
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 50/2005/QH11
Tên văn bản: Luật sở hữu trí tuệ
Ngày ban hành: 29/11/2005
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 56/2005/QH11
Tên văn bản: Luật nhà ở
Ngày ban hành: 29/11/2005
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 60/2005/QH11
Tên văn bản: Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung
Ngày ban hành: 29/11/2005
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 59/2005/QH11
Tên văn bản: Luật đầu tư
Ngày ban hành: 29/11/2005
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 54/2005/QH11
Tên văn bản: Luật công an
Ngày ban hành: 29/11/2005
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 52/2005/QH11
Tên văn bản: Luật bảo vệ môi trường 2005
Ngày ban hành: 29/11/2005
Lượt xem
Trang  1 2 3 4 5 6   Next page