TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 18/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Ngày ban hành: 20/04/2009
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 19/2008/NQ-QH12
Tên văn bản: Thí điểm cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Ngày ban hành: 03/06/2008
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 66/2006/QH11
Tên văn bản: Dự án quan trọng quốc gia
Ngày ban hành: 29/06/2006
Lượt xem