TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 1356/QĐ-BXD
Tên văn bản: Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013
Ngày ban hành: 31/12/2013
Ngày có hiệu lực: 31/12/2013
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 212/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)
Ngày ban hành: 25/02/2013
Ngày có hiệu lực: 25/02/2013
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 99/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định số 99/QĐ-BXD ngày 22/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban điều hành và phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"
Ngày ban hành: 22/01/2013
Ngày có hiệu lực: 22/01/2013
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: Quyết đinh số 50/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản: Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Ngày ban hành: 09/11/2012
Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: Quyết đinh số 1659/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản: phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.
Ngày ban hành: 07/11/2012
Ngày có hiệu lực: 07/11/2012
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 73/2012/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thiết kế đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 22/10/2012
Ngày có hiệu lực: 01/11/2012
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 72/2012/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định về đầu tư xây dựng tại các Khu đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 19/10/2012
Ngày có hiệu lực: 29/10/2012
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 1511/QĐ-TTg
Tên văn bản: Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam
Ngày ban hành: 12/10/2012
Ngày có hiệu lực: 12/10/2012
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 05/2012/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung quy định thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 8 của Quy
Ngày ban hành: 18/01/2012
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 151/2011/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành: 12/12/2011
Lượt xem
Trang  1 2 3 4 5 6 7   Next page