TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 1713/UBND-XDCB
Tên văn bản: Quy định trồng cây xanh tại các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 21/08/2012
Ngày có hiệu lực: 21/08/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 557/UBND-NC
Tên văn bản: V/v triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trường học
Ngày ban hành: 03/04/2012
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 57/BXD - KTXD
Tên văn bản: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo TT số 09/2008/TT-BXD
Ngày ban hành: 26/03/2012
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 56 /BXD-KTXD
Tên văn bản: về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 26/03/2012
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 383/BXD-KHTC
Tên văn bản: Điều chỉnh cơ cấu đầu tư Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước, xử lý nước thải của Trường Trung cấp XD số 4
Ngày ban hành: 16/03/2012
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 53/BXD-KTXD
Tên văn bản: Vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 14/03/2012
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 51 /BXD-KTXD
Tên văn bản: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Ngày ban hành: 14/03/2012
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 1730/BXD-KTXD
Tên văn bản: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/10/2011
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 43/TB-UBND
Tên văn bản: THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 21/7/2011
Ngày ban hành: 25/07/2011
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 69/TB-UBND
Tên văn bản: THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 15/11/2010
Ngày ban hành: 17/11/2010
Lượt xem
Trang  1 2 3   Next page