TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 734/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC
Ngày ban hành: 17/05/2011
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 02/CT-BXD
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong ngành xây dựng
Ngày ban hành: 21/03/2011
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 03 /CT-BXD
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên
Ngày ban hành: 30/07/2010
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 494/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
Ngày ban hành: 20/04/2010
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 374/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010
Ngày ban hành: 24/03/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 01 /CT-BXD
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các nội dung của Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt nam “ Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khoẻ”
Ngày ban hành: 12/02/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 06/CT-UBND
Tên văn bản: CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH V/v tăng cường công tác quản lý khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông; đun đốt gạch ngói thủ công trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành: 10/06/2009
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 751/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
Ngày ban hành: 03/06/2009
Lượt xem