TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: Số: 63/2014/NĐ-CP (Phan 3)
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: Số: 63/2014/NĐ-CP (Phan 2)
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: Số: 63/2014/NĐ-CP (Phan 1)
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Ngày ban hành: 26/06/2014
Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 998/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025
Ngày ban hành: 10/07/2009
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 38/2009/QH12
Tên văn bản: Luật xây dựng sửa đổi bổ sung
Ngày ban hành: 19/06/2009
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 30/2009/QH12
Tên văn bản: Luật quy hoạch đô thị
Ngày ban hành: 17/06/2009
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 495/QĐ-BXD
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Ngày ban hành: 08/05/2009
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 19/2008/NQ-QH12
Tên văn bản: Thí điểm cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Ngày ban hành: 03/06/2008
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 81/2006/QH11
Tên văn bản: Luật cư trú
Ngày ban hành: 29/11/2006
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 66/2006/QH11
Tên văn bản: Dự án quan trọng quốc gia
Ngày ban hành: 29/06/2006
Lượt xem
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9   Next page