TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: Số 44/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định qui định chi tiết một số nội dung về qui hoạch xây dựng
Ngày ban hành: 06/05/2015
Ngày có hiệu lực: 30/06/2015
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: Số 32/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng - thay thế nghị định 112/2009/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/03/2015
Ngày có hiệu lực: 20/05/2015
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 121/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
Ngày ban hành: 10/10/2013
Ngày có hiệu lực: 30/11/2013
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 15/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ngày ban hành: 06/02/2013
Ngày có hiệu lực: 15/04/2013
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 11/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
Ngày ban hành: 14/01/2013
Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 103/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành: 04/12/2012
Ngày có hiệu lực: 20/01/2013
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: Quyết đinh số 50/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản: Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Ngày ban hành: 09/11/2012
Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: Quyết đinh số 1659/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản: phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.
Ngày ban hành: 07/11/2012
Ngày có hiệu lực: 07/11/2012
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 1511/QĐ-TTg
Tên văn bản: Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam
Ngày ban hành: 12/10/2012
Ngày có hiệu lực: 12/10/2012
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 72/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
Ngày ban hành: 24/09/2012
Ngày có hiệu lực: 10/11/2012
Lượt xem
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9   Next page