TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 02/2014/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
Ngày ban hành: 12/02/2014
Ngày có hiệu lực: 02/04/2014
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 1356/QĐ-BXD
Tên văn bản: Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013
Ngày ban hành: 31/12/2013
Ngày có hiệu lực: 31/12/2013
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 13/2013/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư 13/2013/TT-BXD quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Ngày ban hành: 15/08/2013
Ngày có hiệu lực: 30/09/2013
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 10 /2013/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ngày ban hành: 25/07/2013
Ngày có hiệu lực: 09/09/2013
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 06/2013/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
Ngày ban hành: 13/05/2013
Ngày có hiệu lực: 27/06/2013
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 212/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)
Ngày ban hành: 25/02/2013
Ngày có hiệu lực: 25/02/2013
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 01/2013/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Ngày ban hành: 08/02/2013
Ngày có hiệu lực: 08/02/2013
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 99/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định số 99/QĐ-BXD ngày 22/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban điều hành và phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"
Ngày ban hành: 22/01/2013
Ngày có hiệu lực: 22/01/2013
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 12/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Ngày ban hành: 28/12/2012
Ngày có hiệu lực: 15/02/2013
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 11/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.
Ngày ban hành: 25/12/2012
Ngày có hiệu lực: 01/02/2013
Lượt xem
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14   Next page