TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: Số: 75/2014/TT-BTC
Tên văn bản: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình
Ngày ban hành: 12/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/08/2014
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 38/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
Ngày ban hành: 20/12/2012
Ngày có hiệu lực: 20/12/2012
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 33/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chết độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Ngày ban hành: 01/03/2012
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 23/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chết độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
Ngày ban hành: 16/02/2012
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 176/2011/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Ngày ban hành: 06/12/2011
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 86/2011/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 17/06/2011
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 19/2011/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Ngày ban hành: 14/02/2011
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 10/2011/ TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 26/01/2011
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 210/2010/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
Ngày ban hành: 20/12/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 201/2010/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên
Ngày ban hành: 13/12/2010
Lượt xem
Trang  1 2   Next page