TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 01/2012/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
Ngày ban hành: 09/02/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 09/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
Ngày ban hành: 07/09/2011
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 03/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, Hợp đồng BOT và Hợp đồng BT
Ngày ban hành: 27/01/2011
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 01/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
Ngày ban hành: 04/01/2011
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 21/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Ngày ban hành: 28/10/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 15/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Ngày ban hành: 29/06/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 11/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
Ngày ban hành: 27/05/2010
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 08/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
Ngày ban hành: 21/04/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 09/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Ngày ban hành: 21/04/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 06/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Ngày ban hành: 09/03/2010
Lượt xem
Trang  1 2   Next page