CHI CUC GIAM DINH XAY DUNG

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 01/2012/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
Ngày ban hành: 09/02/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 09/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
Ngày ban hành: 07/09/2011
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 03/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, Hợp đồng BOT và Hợp đồng BT
Ngày ban hành: 27/01/2011
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 01/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
Ngày ban hành: 04/01/2011
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 21/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Ngày ban hành: 28/10/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 15/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Ngày ban hành: 29/06/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 11/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
Ngày ban hành: 27/05/2010
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 08/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
Ngày ban hành: 21/04/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 09/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Ngày ban hành: 21/04/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 06/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Ngày ban hành: 09/03/2010
Lượt xem
Trang  1 2   Next page

bạt phủ xe ô tô

lux city

opal riverside

opal garden

jamona golden silk