TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 73/2012/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thiết kế đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 22/10/2012
Ngày có hiệu lực: 01/11/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 72/2012/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định về đầu tư xây dựng tại các Khu đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 19/10/2012
Ngày có hiệu lực: 29/10/2012
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 1713/UBND-XDCB
Tên văn bản: Quy định trồng cây xanh tại các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 21/08/2012
Ngày có hiệu lực: 21/08/2012
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 557/UBND-NC
Tên văn bản: V/v triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trường học
Ngày ban hành: 03/04/2012
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 05/2012/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung quy định thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 8 của Quy
Ngày ban hành: 18/01/2012
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 151/2011/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành: 12/12/2011
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 1301/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng Bắc Ninh; tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình
Ngày ban hành: 21/10/2011
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 43/TB-UBND
Tên văn bản: THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 21/7/2011
Ngày ban hành: 25/07/2011
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 162/2010/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2011
Ngày ban hành: 23/12/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 157/2010/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày ban hành: 17/12/2010
Lượt xem
Trang  1 2   Next page