TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Chức năng - Nhiệm vụ & sơ đồ tổ chức bộ máy
    
    ( Tập thể cán bộ và nhân viên phòng Kiểm định - 2016)
    - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
    - Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
    - Tổng hợp số liệu báo cáo Giám đốc để tham mưu Giám đốc Sở về tình hình chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh;
    - Là đầu mối tiếp nhận, thử nghiệm, nghiên cứu, chuyển giao, phổ biến và tổ chức triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xây dựng công trình;
    - Thực hiện các công tác tư vấn xây dựng khác, gồm: Quản lý dự án, Giám sát thi công, Thẩm tra hồ sơ thiết kế, Tư vấn đấu thầu.
    - Các nhiệm vụ khác do Giám đốc yêu cầu.

Sơ đồ tổ chức bộ máy