TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Chức năng - Nhiệm vụ & sơ đồ tổ chức bộ máy
    
    (Tập thể lãnh đạo và nhân viên phòng Kinh tế xây dựng - 2016)
    - Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
    - Kinh doanh dịch vụ bất động sản: môi giới, định giá, tổ chức sàn giao dịch, tư vấn, quảng cáo bất động sản;
    - Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng về nghiên cứu, chuẩn bị nội dung và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;
    - Thực hiện các công tác tư vấn xây dựng khác: Thẩm tra hồ sơ thiết kế, Tư vấn đấu thầu, Quản lý dự án, Giám sát thi công, v.v
    - Các nhiệm vụ khác do Giám đốc yêu cầu.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY