TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Khai giang lop thi diem boi duong ve quan ly xay dung va phat trien do thi - theo de an 1961
Hôm nay, ngày 26/12/2012 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc - thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức lớp tập huấn thí điểm bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo đề án 1961 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng tham gia tập huấn là các Trưởng, Phó phóng quản lý đô thị; Trưởng, Phó phòng công thương 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thong bao ve viec to chuc Hoi nghi tap huan cong tac quan ly quy hoach xay dung
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch phổ biến, giao dục các quy định pháp luật về Xây dựng năm 2012. Được sự chỉ đạo của Sở Xây dựng, Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng phối hợp với Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức Hội nghị tập huấn các công tác quản lý quy hoạch xây dựng.