TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 12/04/2012
Chức năng - Nhiệm vụ
-    Thực hiện chức năng tư vấn xây dựng khác gồm: Lập nhiệm vụ, đồ án thiết kế quy hoạch; Lập dự án đầu tư xây dựng; Lập nhiệm vụ, hồ sơ thiết kế - dự toán; 
-    Phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng về nghiên cứu, chuẩn bị nội dung và tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng
-    Các nhiệm vụ khác do Giám đốc yêu cầu.


KCX
Top