TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 12/04/2012
Quy trình lập dự án
1.    Mục đích:
Quy định trình tự và các bước lập dự án đầu tư xây dựng tại Trung tâm
2.    Phạm vi áp dụng:
áp dụng tại Phòng Tư vấn xây dựng và các bộ phận có liên quan tại Trung tâm.
3.    Tài liệu viện dẫn: 
Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc Hội quy định về hoạt động xây dựng
Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định  Số 16/2005/NĐ-CP
Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính Phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP.
Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại nghị định Số 16/2005/NĐ-CP và nghị định số 112/2006/NĐ-CP.
4.    Thuật ngữ:
P. TV        : Phòng Tư vấn xây dựng
P. HC-TH    : Phòng Hành chính - Tổng hợp
5.    Nội dung quy trình:
5.1    Sơ đồ quy trình:5.2    Mô tả sơ đồ quy trình
5.2.1    Phòng Tư vấn nhận nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch từ Giám đốc Trung tâm theo Phiếu giao nhiệm vụ BM-[KCX-KHĐ]-PGNV.
Phòng Tư vấn tiến hành thu thập hồ sơ thông tin dự án như: Thông tin quy hoạch; Mục tiêu dự án; Tính chất dự án; Nguồn vốn .... để lập nhiệm vụ của dự án trình Giám đốc Trung tâm sau đó chuyển cho Chủ đầu tư phê duyệt
5.2.2    Lập dự án:
Phân loại dự án: Các dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi chung là dự án) được phân loại như sau:
a) Theo quy mô và tính chất: dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư; các dự án còn lại được phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy định tại Phụ lục 1 của Nghị định này;
b) Theo nguồn vốn đầu tư:
-    Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
-    Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo l•nh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;
-    Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;
-    Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn.

Nội dung dự án: nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh theo quy định tại Điều 6 của Nghị định Số 16/2005/NĐ-CP và phần thiết kế cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP cụ thể như sau:
-    Nội dung phần thuyết minh của dự án:
1)    Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất; kinh doanh hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.
2)    Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.
3)    Các giải pháp thực hiện bao gồm:
a) Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có;
b) Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc;
c) Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động;
d) Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
4)    Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.
5)    Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn; các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả x• hội của dự án.
-    Nội dung thiết kế cơ sở của dự án
1)    Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ, bảo đảm thể hiện được các phương án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo.
2)    Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:
a) Đặc điểm tổng mặt bằng; phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; phương án và sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
b) Kết cấu chịu lực chính của công trình; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào;
c) Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình;
d) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.
3)    Phần bản vẽ thiết kế cơ sở được thể hiện với các kích thước chủ yếu, bao gồm:
a) Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;
b) Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
c) Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
d) Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình; bản vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình."
        Đối với các dự án nhóm B chưa có trong quy hoạch kinh tế - x• hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì trước khi lập dự án phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch.
5.2.3    Trình duyệt dự án đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư sau khi được Giám đốc Trung tâm phê duyệt được gửi cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét ký duyệt và gửi cho Cơ quan có Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư bao gồm:
-    Tờ trình phê duyệt dự án theo mẫu tại Phụ lục số 2 kèm theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP;
-    Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở;
-    Các văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền;
-    Văn bản cho phép đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia; văn bản chấp thuận bổ sung quy hoạch đối với dự án nhóm A chưa có trong quy hoạch ngành.
Thẩm quyền và nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định tại mục 5, mục 6 Điều 1 của  nghị định số 112/2006/NĐ-CP


KCX
Top