TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 17/04/2012
Nhà hiệu bộ, Nhà lớp học, Giảng đường CNKT Bắc Ninh
1. Tên dự án: Nhà hiệu bộ, Nhà lớp học, Giảng đường CNKT Bắc Ninh 2. Chủ đầu tư: Trường công nhân kỹ thuật Bắc Ninh 3. Địa điểm xây dựng: Đường Hàn Thuyên - TP Bắc Ninh
4. Cấp, nhóm dự án:
+ Dự án nhóm B
+ Công trình dân dụng, cấp III
5. Quy mô và một số thông số chính:
    Bao gồm các hạng mục chính sau:
    + Nhà lớp học, 5 tầng
    + Nhà hiệu bộ, 4 tầng
    + Nhà giảng đường, 2 tầng
6. Tổng mức đầu tư: 25 tỷ
7. Phần công việc KCX thực hiện: Lập dự án, Thiết kế
8. Tên người thực hiện:
+ Chủ nhiệm dự án:     KTS. Nguyễn Văn Quang
+ QLKT:             KS. Nguyễn Văn Tạc
+ Thực hiện:       
                KTS. Nguyễn Quang Minh
                KS. Ngô Quốc Thứ
                KS. Vũ Quốc Khiêm
                KS. Trần Thế Hưng
                KS. Ngô Minh Hùng
                KS. Nguyễn Thăng Tấn
9. Thời gian thực hiện: Năm 2004
10. Hình ảnh tiêu biểu của công trình:Top