TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 27/04/2017
Hướng dẫn áp dụng hệ số cao tầng lắp đặt ống và phụ tùng ống
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3735/TGĐ-NHCT16 ngày 30/3/2017 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) về hướng dẫn áp dụng hệ số cao tầng lắp đặt ống và phụ tùng ống cho Dự án Vietinbank.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3735/TGĐ-NHCT16 ngày 30/3/2017 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) về hướng dẫn áp dụng hệ số cao tầng lắp đặt ống và phụ tùng ống cho Dự án Vietinbank.

Về vấn đề trên, ngày 26/4/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 931/BXD-KTXD trả lời như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Theo hướng dẫn áp dụng hệ số cao tầng công bố kèm theo công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm thì:

a) Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá lắp đặt công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép, ... áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng.

Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng, trong mỗi chương của tập Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.

Chiều cao ghi trong Định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 4m, nếu thi công ở độ cao > 4m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng.

Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong tập định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng.

b) Theo quy định tại chương II (Lắp đặt ống và phụ tùng đường ống) đó quy định: Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì được áp dụng định mức lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công được xác định trong định mức được công bố tại mục 2 chương II, ngoài ra định mức nhân công còn được điều chỉnh theo hệ số sau:

+ Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:

- Đối với lắp đặt bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại... định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1.

- Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích thì định mức nhân công nhân với hệ số 0,6.

+ Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với định mức nhân công của tầng liền kề.

Chiều cao quy định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, phụ kiện cấp thoát nước, điều hoà không khí, bảo ôn...trong công trình là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm định mức công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng để tính vào dự toán.

4. Tại khoản 3.3 và 3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

5. Tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình”.

6. Định mức dự toán lắp đặt ống và phụ tùng ống cho Dự án Vietinbank chỉ áp dụng hệ số cao tầng cho khối lượng công tác lắp đặt ống và phụ tùng ống có chiều cao ≤ 16 m là hợp lý; Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai đề án hoàn thiện lại Hệ thống định mức dự toán cho phù hợp với tiến bộ khoa học và kỹ thuật xây dựng, công nghệ thi công và đòi hỏi thực tiễn của thị trường xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ là cơ sở để khắc phục những bất cập tương tự như trường hợp này.

7. Về nội dung công tác lắp đặt lắp đặt ống và phụ tùng ống cho dự án Vietinbank:

Theo các quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5, và mục 6 nêu trên; căn cứ biện pháp thi công tại công trình, quy trình công nghệ thi công; chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức việc điều chỉnh định mức, cho phù hợp với chiều cao thực tế của công trình (68 tầng); làm cơ sở thương thảo điều chỉnh hợp đồng làm căn cứ thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định về pháp luật đầu tư xây dựng công trình.

http://moc.gov.vn/en/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/50121/352111/huong-dan-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam-ap-dung-he-so-cao-tang-lap-dat-ong-va-phu-tung-ong-cho-du-an-vietinbank.html
moc.gov.vn
Top