TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Support online
Phòng Hành chính

Hotline: 0222.3 854 373

Giám đốc

Hotline: 0222.3 895 647

Phó giám đốc

Hotline: 0222.3 896 131

Bo xay dung Bac Ninh
Cập nhật: 19/06/2017
Sở Xây dựng Bắc Ninh hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP
Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP; Thông tư 26/2016/TT-BXD; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của tỉnh Bắc Ninh. Sở Xây dựng Bắc Ninh hướng dẫn số 07/HĐ-SXD ngày 12/6/2017 về việc Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo Điều 32 NĐ 46/2015/NĐ-CP.
Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2016/NĐ-CP (tải xuống NĐ 46/2016/NĐ-CP) và Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng.
Công trình xây dựng phân loại theo qui mô, nguồn vốn đầu tư và theo loại công trình được quy định rõ trong Luật xây dựng và Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Trách nhiệm của Sở Xây dựng kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định tại Khoản 4 Điều 51 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.
Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định và của pháp luật có liên quan.
Nội dung chi tiết Hướng dẫn số 07/HĐ-SXD về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định và một số biểu mẫu trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có thể được Tải xuống tại đây.
kcxbacninh.com.vn
Top