Chức năng - Nhiệm vụ & sơ đồ tổ chức bộ máy
12/04/2012 10:24
(Tập thể lãnh đạo cơ quan và nhân viên phòng Hành chính tổng hợp)
1. Công tác kế hoạch
    - Lập, theo dõi và duy trì thực hiện kế hoạch hoạt động của trung tâm theo từng tháng, quý, năm đầy đủ chính xác, đúng thời hạn quy định.
    - Tham mưu giám đốc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp
    - Các nhiệm vụ khác do giám đốc yêu cầu.
2. Công tác kế toán
2.1. Kế toán trưởng
    - Chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc về công tác kế toán
    -Tổng hợp thu - chi theo chế độ chính sách hiện hành.
    - Báo cáo tình hình thu - chi theo tháng, quý, năm
    - Mở sổ hạch toán theo chế độ tài chính hiện hành
    - Theo dõi và thu hồi công nợ của cơ quan.
2.2. Kế toán tiền lương, BHXH; Công tác thi đua khen thưởng.
    -Quản lý hồ sơ cán bộ, theo dõi tình hình lên lương, lập bảng lương, đối chiếu chế độ BHXH.
    -Lập hồ sơ trích ngang của cán bộ, nhân viên Trung tâm.
    -Theo dõi công tác thi đua khen thưởng.
    -Cuối tháng cuối quý chuyển kế toán trưởng tổng hợp báo cáo.
3. Công tác văn thư, giao nhận hồ sơ tài liệu:
    -Nhận hồ sơ, kiểm tra thủ tục của hồ sơ, hướng dẫn chi tiết cho khách hàng về thủ tục, trình tự giao nhận, Giải quyết vướng mắc với khách hàng về tiến độ trong quá trình thực hiện. Báo cáo với Giám đốc kịp thời những khó khăn khi thực hiện để có phương án khắc phục.
    -Quản lý con dấu, đóng dấu hồ sơ và các văn bản của Trung tâm phát hành.
    -Lưu trữ công văn đi - đến theo thứ tự, vào sổ kịp thời chính xác theo đúng chế độ lưu trữ văn bản; Chịu trách nhiệm về tài liệu mật của cơ quan.
    -Quản lý văn phòng phẩm của cơ quan.
    -Quản lý và trả kết quả thí nghiệm cho khách hàng.
    -Theo dõi và thực hiện các văn bản, hồ sơ tài liệu theo ISO 9001:2008
    -Thực hiện nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công
4. Công vụ:
    -Soạn thảo hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cho các hồ sơ khách hàng mang đến.
    -Lập sổ sách theo dõi cụ thể hồ sơ tài liệu phô tô in ấn.
    -Lập sổ sách theo dõi hồ sơ lưu trữ,
    -Công tác tạp vụ của cơ quan do Giám đốc yêu cầu.
4. Công tác quản lý lớp học:
    -Lập kế hoạch, hợp đồng thuê chuyên gia, phục vụ công tác đào tạo.
    -Soạn thảo các văn bản liên quan đến lớp học.
    -Gửi thông báo đến đối tượng tham gia học tập.
    -Thu thập thông tin, lập danh sách quản lý lớp học.
    -Phục vụ các yêu cầu liên quan đến lớp học .
Sơ đồ tổ chức bộ máy

Tin liên quan
Chức năng, nhiệm vụ (11/04/2012 13:25)
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 30

Đã truy cập: 242044