KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HỒNG HẠC - XUÂN LÂM
17/04/2012 08:04
1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm 2. Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư công đoàn Ngân hàng Công Thương 3. Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh 4. Cấp, nhóm dự án: Dự án nhóm A
 4. Quy mô và một số thông số chính:
    + Quy mô: 200 ha
    + Một số thông số chính:
    Cơ cấu các khu chức năng như sau:

STT

Lo¹i ®Êt

C¬ cÊu sö dông ®Êt

DiÖn tÝch (ha)

Tû lÖ (%)

1

§Êt trung t©m c«ng céng

30,37

15,30

2

§Êt khu ë

72,10

36,31

3

§Êt c©y xanh TDTT, mÆt n­íc

44,96

22,65

4

§Êt h¹ tÇng kü thuËt

0,87

0,44

5

§Êt giao th«ng ®« thÞ

50,23

25,30

Tæng

198,53

100,00


          Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm với tổng diện tích khu đất là 198,53 ha được đầu tư xây dựng mới các hạng chính sau:
1. San nền + đào lòng hồ.
2. Đường giao thông.
3. Hệ thống cấp nước.
4. Hệ thống thoát nước thải và VSMT.
5. Hệ thống thoát nước mưa.
6. Hệ thống cung cấp điện.
7. Hệ thống chiếu sáng đường giao thông.
8. Hệ thống tuynel kỹ thuật.
9. Kè hồ.
10. Cống hộp qua đường.
11. Đường dây tải điện 22kV.
6. Tổng mức đầu tư: 1680 tỷ
7. Phần công việc KCX thực hiện: Lập dự án ĐTXD công trình
8. Tên người thực hiện:
+ Chủ nhiệm dự án:     KS. Nguyễn Mạnh Hà
+ QLKT:             KS. Hoàng Bá Huy
+ Thực hiện:        KS. Vũ Anh Dũng
                KS. Đào Văn Hân
                KS. Ngô Minh Hùng
                KS. Nguyễn Mạnh Hà
                KS. Lê Anh Đức
                KS. Nghiêm Xuân Sơn
                KS. Lê Mạnh Tiến
9. Thời gian thực hiện: Năm 2010
10. Hình ảnh tiêu biểu của công trình:


Văn bản mới
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 19

Đã truy cập: 12562