Tăng cường kiểm toán liên quan đến hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị
06/11/2023 14:29
(Xây dựng) – Đây là một trong những nội dung được Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Ngô Văn Tuấn đề cập trong Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, ngày 6/11.
Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 82/2019/QH14.
 

Đề cập đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cho biết: KTNN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai hoạt động kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ đã được Quốc hội giao.

Cụ thể, KTNN đã tăng cường kiểm toán các nội dung có liên quan đến hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị khi xây dựng chương trình kiểm toán hằng năm.

Theo đó, KTNN đã thực hiện một nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề gắn với hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, như: Chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020; Chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2017 - 2021.

Bên cạnh đó, tại các cuộc kiểm toán ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, tập đoàn, tổng công ty…, KTNN đã xác định các nội dung kiểm toán trọng yếu liên quan bao gồm: Việc quản lý và sử dụng đất đai; việc triển khai thực hiện và quản lý, sử dụng tài sản công và việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN đối với việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; việc quản lý, sử dụng tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất…

Tổng hợp kết quả kiểm toán có liên quan đến chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cho biết: KTNN đã kiến nghị tăng thu NSNN về đất 3.377 tỷ đồng.

KTNN đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một số nội dung không phù hợp tại 08 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó đề xuất sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mục 2 Chương 8 tại Luật Đất đai năm 2013 để quy định cụ về thẩm quyền và trình tự thực hiện việc điều chỉnh giá đất, tiền sử dụng đất theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

KTNN cũng đã đề nghị bổ sung quy định rõ thời hạn phải hoàn thành và phê duyệt quy hoạch tỉnh và sử dụng đất cấp huyện tại Luật Quy hoạch năm 2017) và 06 văn bản khác do các cơ quan Trung ương ban hành; 12 văn bản quy phạm pháp luật và 23 văn bản khác do các địa phương ban hành...

Đồng thời, kết quả kiểm toán cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất, quy hoạch, cấp phép xây dựng và đã được KTNN kiến nghị các đơn vị có liên quan khắc phục, kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong từng Báo cáo kiểm toán.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả và chất lượng các Nghị quyết của Quốc hội, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn đề nghị: Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời kiến nghị kiểm toán; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã ban hành để chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kiểm toán của KTNN, tạo điều kiện KTNN nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Tác giả: Quý Anh
Nguồn bài viết: Báo Xây dựng
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 17

Đã truy cập: 230054