Thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư
01/11/2023 13:42
Ông Nguyễn Hữu Trình (Thừa Thiên - Huế) hỏi, công trình nguồn vốn của phường 100% thì có cần trình Phòng Quản lý đô thị thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật không, hay chỉ cần lấy ý kiến để thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật?


Đối với nguồn thường xuyên, khi cải tạo công trình dưới 500 triệu đồng có ảnh hưởng đến kết cấu thì có thẩm định hay lấy ý kiến Phòng Quản lý đô thị để thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 13 Luật số 62/2020/QH14 thì thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là của người quyết định đầu tư, cụ thể:

"Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này".

Tại Khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 được sửa đổi tại Điểm a Khoản 35 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng quy định:

"UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý Nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; ban hành quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư…".

Ông căn cứ quy định nêu trên, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện bảo đảm phù hợp với quy định phân cấp quản lý tại địa phương.

Tác giả: Lê Đức
Nguồn bài viết: Báo Xây dựng
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 20

Đã truy cập: 241989