Văn bản số 1350/UBND-TTĐT Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên các Cổng TTĐT và cung cấp thông tin cho báo chí
12/05/2021 16:38
Số: 1350/UBND-TTĐT của UBND tỉnh Bắc Ninh V/v tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 trên các Cổng TTĐT và cung cấp thông tin cho báo chí

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1350/UBND-TTĐT

Bắc Ninh, ngày  10 tháng  5  năm 2021

V/v tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 trên các Cổng TTĐT và cung cấp thông tin cho báo chí

 

 

 

 

           Kính gửi:

 

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

         

          Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Để thông tin đầy đủ, kịp thời đến người dân trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các Cổng Thông tin    điện tử (TTĐT) và cung cấp thông tin cho báo chí,

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường tuyên truyền trên Cổng TTĐT của cơ quan, đơn vị;

- Tạo lập banner về phòng, chống dịch COVID-19 trên Trang chủ của các Cổng TTĐT; cập nhật các văn bản chỉ đạo, sổ tay hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, các số điện thoại đường dây nóng của các ngành Y tế, Công an…(tham khảo Cổng TTĐT tỉnh);

- Những cơ quan, đơn vị chưa cử cán bộ đầu mối cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT (có danh sách kèm theo) gửi về Cổng TTĐT tỉnh tổng hợp để       bổ sung vào nhóm zalo phòng, chống COVID-19;

- Hàng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh số liệu tuyên truyền trước          10h ngày thứ 6 trên hệ thống báo cáo trực tuyến do Cổng TTĐT tỉnh cung cấp.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện:

- Chỉ đạo UBND cấp xã tuyên truyền trên Cổng TTĐT cấp xã (nếu có);

- Cung cấp thông tin hoạt động về tình hình phòng, chống COVID-19 trên địa bàn cho Cổng TTĐT tỉnh thông qua nhóm zalo phòng, chống COVID-19.

3. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kịp thời cung cấp thông tin cho Cổng TTĐT tỉnh về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

4. Giao Cổng TTĐT tỉnh chủ trì:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập nhóm zalo với các cơ quan báo chí, truyền thông để cung cấp kịp thời thông tin cho các cơ quan      báo chí;

 

- Thường xuyên cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các Cổng TTĐT của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thông qua nhóm zalo;

- Lập hệ thống báo cáo trực tuyến việc cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị trên Cổng TTĐT.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h);

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Báo BN, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;

- Trung tâm KS bệnh tật tỉnh;

- UBND các xã, phường, thị trấn;

- Lưu: VT, KGVX, TTĐT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Đỗ Tuấn Sơn


DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN

CỔNG TTĐT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Kèm theo văn bản số  1350/UBND-TTĐT ngày    10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

TT

Đơn vị

Họ và tên

Số ĐT

Đã gửi

Chưa gửi

1

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

2

Sở Xây dựng

 

 

 

x

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

x

4

Sở Tư pháp

 

 

 

x

5

Sở Lao động – Thương binh và xã hội

 

 

 

x

6

UBND H.Tiên Du

 

 

 

x

7

UBND H.Thuận Thành

 

 

 

x

8

UBND H.Quế Võ

 

 

 

x

9

Văn phòng UBND tỉnh

Vũ Văn Tuân

0966.750.136

x

 

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trần Bá Thôn

0972.797.539

x

 

11

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Nguyễn Đăng Thọ

0978.141.042

x

 

12

Sở Tài chính

Ngô Thị Thanh Hương

0989.291.126

x

 

Nguyễn Minh Cao

0985.504.825

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đặng Văn Cương

0912.528.526

x

 

14

Sở Thông tin  và truyền thông

Ngô Thị Thanh Hải

0987.185.939

x

 

15

Sở Giao thông Vận tải

Đỗ Thanh Sơn

0964.474.666

x

 

16

Sở Y tế

Dương Đức Tấn

0989.746.829

x

 

17

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Văn Quang

0906.001.137

x

 

18

Sở Công thương

Nguyễn Bá Tuấn

0971.792.555

x

 

19

Sở giáo dục và đào tạo

Nguyễn Văn Đang

0904.921.977

x

 

20

Sở Nội vụ

Nguyễn Trọng Dương

0961.220.777

x

 

21

Ban quản lý các KCN

Nguyễn Ngọc Tuấn

0916.160.868

x

 

Nguyễn Kim Huy

0974.593.939

22

Ban quản lý an toàn thực phẩm

 Nguyễn Thị Việt Phương

0969.739.222

x

 

23

Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội

Nguyễn Thị Nguyệt

0966.683.092

x

 

24

Trung tâm hành chính công tỉnh

Đào Thu Hà

0975.180.598

x

 

25

UBND TP.Bắc Ninh

 Nguyễn Thị Nga

0972.625.289

x

 

26

UBND TX.Từ Sơn

Lê Nam Phong

0944.907.389

x

 

27

UBND H.Lương Tài

 Phí Văn Dương

0942.391.569

x

 

28

UBND H.Gia Bình

Nguyễn Thị Hoa

0378.563.075

x

 

29

UBND H.Yên phong

Mẫn Hùng Sơn

0917.507.555

x

 

 Nguồn bài viết: http://bacninh.gov.vn/
Fanpage
Thống kê truy cập

Trực tuyến: 96

Đã truy cập: 148638