TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 06/2009/TT-BXD
Tên văn bản: Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BXD
Ngày ban hành: 17/09/2009
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 181/2009/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14/09/2009
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 32/2009/TT-BXD
Tên văn bản: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHNT
Ngày ban hành: 10/09/2009
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 31/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG TƯ Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn
Ngày ban hành: 10/09/2009
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 167/2009/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Ngày ban hành: 19/08/2009
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 29/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
Ngày ban hành: 14/08/2009
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 28/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG T¬¬Ư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị (Phần 1. Tầu điện ngầm; Phần 2. Ga ra ô tô)
Ngày ban hành: 14/08/2009
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 27/2009/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ngày ban hành: 31/07/2009
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 25/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG TƯ Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 29/07/2009
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 24/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
Ngày ban hành: 22/07/2009
Lượt xem
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Next page