TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 09/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư của bộ xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 28/06/2011
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 06/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 21/06/2011
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 86/2011/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 17/06/2011
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 05/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
Ngày ban hành: 09/06/2011
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 04 /2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng
Ngày ban hành: 05/05/2011
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 03/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
Ngày ban hành: 06/04/2011
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 19/2011/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Ngày ban hành: 14/02/2011
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 01/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
Ngày ban hành: 27/01/2011
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 03/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, Hợp đồng BOT và Hợp đồng BT
Ngày ban hành: 27/01/2011
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 10/2011/ TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 26/01/2011
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page