TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 97/2010/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 06/07/2010
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 15/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Ngày ban hành: 29/06/2010
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 11/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
Ngày ban hành: 27/05/2010
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 06/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn phường pháp xác định giá cả máy móc và thiết bị thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 26/05/2010
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 05/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Ngày ban hành: 26/05/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 04/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 26/05/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 72/2010/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá"
Ngày ban hành: 11/05/2010
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 03 /2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng
Ngày ban hành: 26/04/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 08/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
Ngày ban hành: 21/04/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 09/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Ngày ban hành: 21/04/2010
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13   Next page