TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 40/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG TƯ Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam
Ngày ban hành: 09/12/2009
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 39/2009/TT-BXD
Tên văn bản: thông tư Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
Ngày ban hành: 09/12/2009
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 38/2009/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị
Ngày ban hành: 08/12/2009
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 37/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG TƯ Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư
Ngày ban hành: 01/12/2009
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 36/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG TƯ Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Ngày ban hành: 16/11/2009
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 203/2009/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Ngày ban hành: 20/10/2009
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 35/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG TƯ Hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng
Ngày ban hành: 05/10/2009
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 34/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị
Ngày ban hành: 30/09/2009
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 34/TT-BXD
Tên văn bản: Kèm theo thông tư số 34/TT-BXD
Ngày ban hành: 30/09/2009
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 33/2009/TT-BXD
Tên văn bản: THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
Ngày ban hành: 30/09/2009
Lượt xem
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Next page