TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 61/2010/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đợ vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
Ngày ban hành: 30/09/2010
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 60/2010/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015
Ngày ban hành: 30/09/2010
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 98/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa
Ngày ban hành: 21/09/2010
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 1654/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành: 07/09/2010
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 1655/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành: 07/09/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 15/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
Ngày ban hành: 27/08/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 788/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định về công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình
Ngày ban hành: 26/08/2010
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 1587/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành: 25/08/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 14/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát
Ngày ban hành: 20/08/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 13/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiều sáng công cộng đô thị
Ngày ban hành: 20/08/2010
Lượt xem
Trang Previous page   1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 37   Next page