TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 778/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng quí 1 và quí 2 năm 2010
Ngày ban hành: 20/08/2010
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 11/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị
Ngày ban hành: 17/08/2010
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 10/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Ngày ban hành: 11/08/2010
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 09 /2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định việc lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
Ngày ban hành: 04/08/2010
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 03 /CT-BXD
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên
Ngày ban hành: 30/07/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 08/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chính giá hợp đồng xây dựng
Ngày ban hành: 29/07/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 08/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Ngày ban hành: 29/07/2010
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 07/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Ngày ban hành: 28/07/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 729 /QĐ-HĐNTNN
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt danh sách Chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng năm 2010
Ngày ban hành: 13/07/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 97/2010/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 06/07/2010
Lượt xem
Trang Previous page   1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 37   Next page