TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 10 /2013/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ngày ban hành: 25/07/2013
Ngày có hiệu lực: 09/09/2013
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 06/2013/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
Ngày ban hành: 13/05/2013
Ngày có hiệu lực: 27/06/2013
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 212/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1)
Ngày ban hành: 25/02/2013
Ngày có hiệu lực: 25/02/2013
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 01/2013/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Ngày ban hành: 08/02/2013
Ngày có hiệu lực: 08/02/2013
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 15/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Ngày ban hành: 06/02/2013
Ngày có hiệu lực: 15/04/2013
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 99/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định số 99/QĐ-BXD ngày 22/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban điều hành và phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"
Ngày ban hành: 22/01/2013
Ngày có hiệu lực: 22/01/2013
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 03/HD-SXD
Tên văn bản: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 21/01/2013
Ngày có hiệu lực: 21/01/2013
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 11/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
Ngày ban hành: 14/01/2013
Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 12/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Ngày ban hành: 28/12/2012
Ngày có hiệu lực: 15/02/2013
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 11/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.
Ngày ban hành: 25/12/2012
Ngày có hiệu lực: 01/02/2013
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37   Next page