TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 38/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
Ngày ban hành: 20/12/2012
Ngày có hiệu lực: 20/12/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 10/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
Ngày ban hành: 20/12/2012
Ngày có hiệu lực: 06/02/2013
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 103/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành: 04/12/2012
Ngày có hiệu lực: 20/01/2013
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 09/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
Ngày ban hành: 28/11/2012
Ngày có hiệu lực: 28/11/2012
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 08/2012/TT-BXD
Tên văn bản: hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.
Ngày ban hành: 21/11/2012
Ngày có hiệu lực: 04/01/2013
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: Quyết đinh số 50/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản: Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Ngày ban hành: 09/11/2012
Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: Quyết đinh số 1659/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản: phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.
Ngày ban hành: 07/11/2012
Ngày có hiệu lực: 07/11/2012
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 07/2012/TT-BXD
Tên văn bản: hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Ngày ban hành: 26/10/2012
Ngày có hiệu lực: 15/12/2012
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 73/2012/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thiết kế đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 22/10/2012
Ngày có hiệu lực: 01/11/2012
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 72/2012/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định về đầu tư xây dựng tại các Khu đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 19/10/2012
Ngày có hiệu lực: 29/10/2012
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37   Next page