TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 557/UBND-NC
Tên văn bản: V/v triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trường học
Ngày ban hành: 03/04/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 57/BXD - KTXD
Tên văn bản: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo TT số 09/2008/TT-BXD
Ngày ban hành: 26/03/2012
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 56 /BXD-KTXD
Tên văn bản: về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 26/03/2012
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 383/BXD-KHTC
Tên văn bản: Điều chỉnh cơ cấu đầu tư Dự án ĐTXD Hệ thống cấp nước, xử lý nước thải của Trường Trung cấp XD số 4
Ngày ban hành: 16/03/2012
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 53/BXD-KTXD
Tên văn bản: Vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình
Ngày ban hành: 14/03/2012
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 51 /BXD-KTXD
Tên văn bản: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Ngày ban hành: 14/03/2012
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 18/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quỹ bảo trì đường bộ
Ngày ban hành: 13/03/2012
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 33/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chết độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Ngày ban hành: 01/03/2012
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 23/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chết độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
Ngày ban hành: 16/02/2012
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 01/2012/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
Ngày ban hành: 09/02/2012
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37   Next page