TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 05/2012/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung quy định thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 8 của Quy
Ngày ban hành: 18/01/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 122/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày ban hành: 27/12/2011
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 121/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành: 27/12/2011
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 151/2011/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành: 12/12/2011
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 176/2011/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Ngày ban hành: 06/12/2011
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 14/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
Ngày ban hành: 25/11/2011
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 950/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quí 3 năm 2011
Ngày ban hành: 31/10/2011
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 13 /2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT
Tên văn bản: Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
Ngày ban hành: 28/10/2011
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 1301/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng Bắc Ninh; tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình
Ngày ban hành: 21/10/2011
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 1730/BXD-KTXD
Tên văn bản: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 20/10/2011
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37   Next page