TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 09/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
Ngày ban hành: 07/09/2011
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 12/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản
Ngày ban hành: 01/09/2011
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 11/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Ngày ban hành: 30/08/2011
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 10/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề hàn
Ngày ban hành: 23/08/2011
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 70/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định mức lương tối thiếu với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình. cá nhân và cách cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành: 22/08/2011
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 43/TB-UBND
Tên văn bản: THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 21/7/2011
Ngày ban hành: 25/07/2011
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 09 /2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 28/06/2011
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 07/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
Ngày ban hành: 28/06/2011
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 09/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư của bộ xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
Ngày ban hành: 28/06/2011
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 06/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 21/06/2011
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 37   Next page