TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 86/2011/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 17/06/2011
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 05/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng
Ngày ban hành: 09/06/2011
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 734/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC
Ngày ban hành: 17/05/2011
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 04 /2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng
Ngày ban hành: 05/05/2011
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 29/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giái tác động môi trường, cam kết bảo vệ mối trường
Ngày ban hành: 18/04/2011
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 03/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
Ngày ban hành: 06/04/2011
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 24/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi một số điều của nghị định số 108/209/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh- chuyển giao, hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinhodanh, hợp đồng xây dựng-chuyển giao
Ngày ban hành: 05/04/2011
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 22/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành: 04/04/2011
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 313 /QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Ngày ban hành: 24/03/2011
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 295/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010
Ngày ban hành: 22/03/2011
Lượt xem
Trang Previous page   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 37   Next page