TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 02/CT-BXD
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong ngành xây dựng
Ngày ban hành: 21/03/2011
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 196/QĐ-BXD
Tên văn bản: Quyết định công bổ chỉ số giá xây dựng quí 4 và năm 2010
Ngày ban hành: 23/02/2011
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 19/2011/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Ngày ban hành: 14/02/2011
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 01/2011/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
Ngày ban hành: 27/01/2011
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 03/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, Hợp đồng BOT và Hợp đồng BT
Ngày ban hành: 27/01/2011
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 10/2011/ TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 26/01/2011
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 01/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
Ngày ban hành: 04/01/2011
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 23/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị
Ngày ban hành: 23/12/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 162/2010/QĐ-UBND
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2011
Ngày ban hành: 23/12/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 210/2010/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm
Ngày ban hành: 20/12/2010
Lượt xem
Trang Previous page   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 37   Next page