TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 09/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
Ngày ban hành: 28/11/2012
Ngày có hiệu lực: 28/11/2012
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 08/2012/TT-BXD
Tên văn bản: hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.
Ngày ban hành: 21/11/2012
Ngày có hiệu lực: 04/01/2013
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 07/2012/TT-BXD
Tên văn bản: hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Ngày ban hành: 26/10/2012
Ngày có hiệu lực: 15/12/2012
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 06/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng
Ngày ban hành: 10/10/2012
Ngày có hiệu lực: 25/11/2012
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 05/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
Ngày ban hành: 10/10/2012
Ngày có hiệu lực: 25/11/2012
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 04/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
Ngày ban hành: 20/09/2012
Ngày có hiệu lực: 06/11/2012
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 03/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/09/Công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.
Ngày ban hành: 05/09/2012
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 02/2012/TT-BXD
Tên văn bản: Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Ngày ban hành: 12/06/2012
Ngày có hiệu lực: 01/08/2012
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 33/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chết độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Ngày ban hành: 01/03/2012
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 23/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn chết độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
Ngày ban hành: 16/02/2012
Lượt xem
Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13   Next page