TRUNG TAM KIEM DINH CHAT LUONG VA KINH TE XAY DUNG BAC NINH

khach san bac ninh

Văn bản QPPL

Tìm kiếm

TT Thông tin văn bản Ngày văn bản Xem chi tiết
1
Số hiệu văn bản: 06/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Ngày ban hành: 09/03/2010
Lượt xem
2
Số hiệu văn bản: 05/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Ngày ban hành: 10/02/2010
Lượt xem
3
Số hiệu văn bản: 02/TT-BXD
Tên văn bản: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Ngày ban hành: 05/02/2010
Lượt xem
4
Số hiệu văn bản: 04/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Ngày ban hành: 01/02/2010
Lượt xem
5
Số hiệu văn bản: 03/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp
Ngày ban hành: 27/01/2010
Lượt xem
6
Số hiệu văn bản: 02/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tu quy đinh chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
Ngày ban hành: 19/01/2010
Lượt xem
7
Số hiệu văn bản: 02 /2010/TT-BKH
Tên văn bản: Mẫu hồ sơ mời thầu - Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
Ngày ban hành: 19/01/2010
Lượt xem
8
Số hiệu văn bản: 02 /2010/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân
Ngày ban hành: 11/01/2010
Lượt xem
9
Số hiệu văn bản: 01/2010/TT-BXD
Tên văn bản: Thông tư quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm
Ngày ban hành: 08/01/2010
Lượt xem
10
Số hiệu văn bản: 01/2010/TT-BKH
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Ngày ban hành: 06/01/2010
Lượt xem
Trang Previous page   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Next page